ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಕ

15 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
ಉಕ್ಕು

ಕಲಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್/ಸ್ಟ್ರಿಪ್