ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಕ

15 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
ಉಕ್ಕು

ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಣಿ